Pirkanmaan hyvinvointialue

Näkemystä ja kokemusta valtuustoon.

EHDOKAS 369

Asiakkaan tarpeiden mukaiset palvelut. Tuen tarpeen ilmetessä sitä tarjotaan. Palvelua on oltava saatavilla nopeasti esim. mielenterveyspalveluiden tarjonta on täysin riittämätöntä. Keskusteluapua tulisi olla tarjolla nopeasti ja helposti läheltä. Keskustelu mahdollisuudet saattavat ehkäistä sairauden tilan vakavoitumisen.

Hoitotarvikkeita on saatava tarpeen, ei kiintiön mukaisesti.

Ennaltaehkäisevä näkökulma kehittämisen keskiössä. Ongelmiin varhainen

puuttuminen ja niiden ennaltaehkäisy tuovat kustannustehokkuutta, kun järeämpiä toimenpiteitä ja puuttumisia tai erikoissairaanhoidon palveluita ei tarvita.

Meillä ei ole varaa hoitojonoihin. Tällä hetkellä ihmiset odottelevat sairaslomilla lääkäripalvelua, tutkimuksia ja hoitoja sekä saadakseen kuntoutusta. Tavoitteena on ihmisen nopea toipuminen, paluu takaisin töihin, veroja maksamaan.

Hoitoon osallistuvien tahojen merkitys on myönnettävä ja epäkohdat on korjattava. Palkan pitää vastata työn vaativuutta. Kun työtehtävät lisääntyvät, niin palkan pitää mukautua muutokseen. Omais- ja perhehoidon mahdollisuudet on otettava tehokkaammin käyttöön. Työelämäjoustot keskusteluun ja niiden merkitys omaisen hoidon mahdollistajina.

Turvallisuudesta ei tingitä. Henkeä uhkaavissa tilanteissa ensihoito pitää saada paikalle nopeasti. Liian pitkät välimatkat heikentävät potilaan selviämisen mahdollisuuksia ja kuntoutumista.

Hoitoa on tarjottava kokonaisvaltaisesti. Ihmisen hyvinvointi vaatii sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen terveyden tasapainon, joten hoidossa on huomioitava esim. yksinäisyyden vaikutus hyvinvointiin, joka voi oireilla fyysisin oirein.

Matkalla valtuustoon

Alueen asukkaiden palveluita kehittämässä

Hoitotyö on muuttunut melkoisesti aikana, jonka olen hoitajana toiminut (vuodesta 1997).Digitalisaatio ja uusi teknologia, kirjaamisjärjestelmät sekä tutkimukset ja niistä saatu tieto muovaavat työnkuva koko ajan. On opittava mukana. Asiakastyö ja ihmisten kohtaaminen, hoitaminen on ollut se mielekkäin osuus työstä. Melkoiseksi taiteiluksi ja tasapainoiluksi työ on muuttunut. Riittämättömyyden tunteet ovat arkipäivää.

Millaista osaamista toivoisit itseäsi tai läheistäsi hoitavalta henkilöltä löytyvän, jotta kokisit olosi turvalliseksi hoidettavana tai omaisena?

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa säätelee erilaisia lakeja, joita on noudatettava.

Palveluketjujen toimivuus. Asiakkaiden turha ”juoksuttaminen” pois. Palveluihin on päästävä viikossa. Hoidon tarpeen arvion, tarvittavien tutkimusten ja sairauden hoidon sekä kuntoutuksen on oltava sujuva, itsestään selvä jatkumo. Hoitojonot kertovat toimimattomista ja riittämättömistä palveluista. Palveluita on oltava saavutettavissa ja saatavilla yhden luukun periaatteella on löydyttävä monipuoliset palvelut. Palvelun tarpeen ilmetessä usein palveluiden tarvitsijan voimavarat ovat vähissä, joten palvelut on löydyttävä läheltä.

Kaikenikäisillä on oltava oikeus riittävään hoivaan, hoitoon ja turvallisuuteen. Vammaisilla on oltava lain antama oikeus harrastaa ja osallistua toimintoihin. Hoitotarvikkeita tulee olla käytettävissä tarpeen mukaan, ei kiintiön mukaan. Yhteiskunnallisessa suunnittelussa pitää vammaisten sekä eri-ikäisten erityistarpeet huomioida. Kun tulee tilanne ettei kotona enää ole mahdollista asua tukitoimienkaan turvin, niin turvallinen vaihtoehto asumiseen tulee olla tarjota nopeasti.

Asiakkaan maksuosuudet kustannuksista eivät saa nousta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousua hillitsemään tarvitaan järeitä toimia. Hallintoa kevennetään. Kunnissa ei tarvitse olla enää omaa sosiaali- ja terveysasioista päättävää tahoa. Hoitopolun kokonaisuudesta karsitaan päällekkäisyyksiä. Ennaltaehkäisyyn, nopeaan sairauksien hoitoon ja terveyden edistämiseen panostaen. Asukkaanongelma, esimerkiksi päihdeongelma usein tuo mukanaan monenlaisia lisäongelmia kierteen pitkittyessä. Toimintakyvyn säilyttämiseen tähtäävään toimintaan matalan kynnyksen palveluita. Matalankynnyksen perhepalveluita.

Ammattitaidolla verkkoa rakentamaan

Pirkanmaan HYVINVOINTIALUEEN sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen verkon kehittämiseen tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista.

Päättäjän tulee tuntea palveluiden toimintakokonaisuus. Alan tuntemus auttaa tiedostamaan sen, miten käsittelyssä oleva päätös vaikuttaa työntekijätasolla ja palvelua käyttävässä asukkaassa asti.

Kokonaisuuksien hahmottaminen mahdollistaa myös ketterän ja kustannustehokkaan palvelutuotannon rakentamisen. Yhtenä uudistuksen tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousun katkaiseminen. Sairauksien ominaisuuksien tunteminen auttaa turvallisen palveluverkon rakentamisessa. Sosiaalityön ja terveydenhuollon ammattilaisten toimiva yhteistyö ja yhdessä tekeminen on palveluja käyttävän asukkaan edun mukaista. Monialainen toimintaympäristö ja kokemus nykyisestä palvelurakenteesta auttaa yhteisen työpolun rakentamisessa ja helmien säilyttämisessä ja karikoiden korjaamisessa. Palvelut kehitetään asiakkaan tarpeet edellä.

Ongelmien ja sairauksien nopea tunnistaminen ja tutkiminen sekä hoito parantavat sairauden hoidettavuutta ja nopeuttaa palautumista esim. työelämään ja estää lisäongelmien ilmaantumista.

Kansanterveystyön osaaminen vaikuttaa ennakoimaan yhteisön kasvaviin haasteisiin ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on valtavasti lakeja ja sääntöjä sekä ohjeita, joiden tunteminen on ehdottaman tärkeää päätöksenteon pohjana.

TYÖKOKEMUSTANI

Minulla on vahvaa ja monipuolista osaamista terveydenhuollon työntekijänä eri-ikäisten ja vammaisten parista sekä yrittäjänä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen sektoreilta.

Työntekijänä, asiakkaana, luottamushenkilönä ja yrittäjänä kertynyt kokemukseni vahvistaa osaamistani johtamisesta, talouden ja kustannusten hallinnasta, työntekijän näkökulmien huomioimisesta. Päätöksenteossa tarvitaan monipuolista tietoa verkosta.

Hyvinvointialue edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia, yhteistyössä kuntien, yksityisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Palvelutuotantoon osallistuvien tahojen sujuvaan yhteistyöhön tarvitaan tahtoa ja näkemystä.

Toiminnan kehittämisen tulosten arviointiin tarvitaan tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ammatillinen osaaminen hoitotyöstä auttaa arvioiden tekemisessä ja tarvittaessa havaittujen epäkohtien korjaamisessa. Palveluiden taso ja turvallisuus eivät saa heiketä missään järjestämisvastuun siirtymisen vaiheessa.

AMMATTILAINEN EHDOLLA VALTUUSTOON

Sairaan- ja terveydenhoitaja

Työkokemusta terveydenhuollosta julkisella lähes 20v ja hoiva-alan yrittäjänä 3v.

Yrittäjätutkinto

Hallintotieteen opintoja.

Luottamushenkilö: Kunnanvaltuutettu, Pirkkalan hyvinvointilautakunta, Suomen Keskustan Kunta- ja aluepolitiikan työryhmän jäsen, Pirkanmaan Keskustanaisten hallituksen jäsen, Pirkanmaan Yrittäjien Vaikuttajavaliokunta, Vesilahden Yrittäjien hallitus.

Perheellinen